FAQs Complain Problems

समाचार

एकिकृत सम्पत्ति कर

आ.व. ०७२/०७३ देखि लागु गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको एकीकृत सम्पत्ति करको वार्षिक दररेट
सि.न. मुल्याङ्कन रकम संशोधित सम्पत्ति कर
०७२/७३
देखि  १ लाख सम्म ४०
 १ लाख १  देखि  २ लाख  सम्म ५५
 २ लाख १  देखि  ३ लाख  सम्म ७०
 ३ लाख १  देखि  ४ लाख  सम्म ८५
 ४ लाख १  देखि  ५ लाख  सम्म १३५
 ५ लाख १  देखि  ६ लाख  सम्म १६५
 ६ लाख १  देखि  ७ लाख ५० हजार  सम्म २५५
 ७ लाख ५० हजार १  देखि  १० लाख  सम्म 260
 १० लाख १  देखि  १२ लाख ५० हजार सम्म ३६०
१०  १२ लाख ५० हजार १  देखि  १५ लाख  सम्म ४३०
११  १५ लाख १  देखि  १७ लाख ५० हजार सम्म ५००
१२  १७ लाख ५० हजार १  देखि  २० लाख  सम्म 520
१३  २० लाख १  देखि  २२ लाख ५० हजार सम्म 715
१४  २२ लाख ५० हजार १  देखि  २५ लाख  सम्म ९६०
१५  २५ लाख १  देखि २७ लाख ५० हजार सम्म १२००
१६  २७ लाख ५० हजार १  देखि  ३० लाख  सम्म 1300
१७  ३० लाख १   देखि  ३५ लाख  सम्म १६४०
१८  ३५ लाख १  देखि  ४० लाख  सम्म २४६०
१९  ४० लाख १  देखि  ४५ लाख  सम्म ३२८०
२०  ४५ लाख १  देखि  ५० लाख  सम्म 3900
२१  ५० लाख १  देखि  ६० लाख  सम्म ४०५०
२२  ६० लाख १  देखि  ७० लाख  सम्म ६०००
२३  ७० लाख १  देखि  ८० लाख  सम्म ८०००
२४  ८० लाख १  देखि  ९० लाख  सम्म ९६७५
२५  ९० लाख १  देखि  १ करोड सम्म 11000
२६ १ करोड १ देखि १ करोड २० लाख सम्म 27500
२७ १ करोड २० लाख १ देखि १ करोड ४० लाख सम्म 29700
२८ १ करोड ४० लाख १ देखि १ करोड ६० लाख सम्म 31900
२९ १ करोड ६० लाख १ देखि १ करोड ८० लाख सम्म 34100
३० १ करोड ८० लाख १ देखि २ करोड सम्म 36300
३१ २ करोड १ देखि २ करोड ५० लाख सम्म 38500
३२ २ करोड ५० लाख १ देखि ३ करोड सम्म 40700
३३ ३ करोड १ देखि ३ करोड ५० लाख सम्म 42900
३४ ३ करोड ५० लाख १ देखि ४ करोड सम्म 50600
३५ ४ करोड १ देखि ४ करोड ५० लाख सम्म 58300
३६ ४ करोड ५० लाख १ देखि ५ करोड सम्म 60000
३७ ५ करोड देखि माथिको मूल्याङ्कन मात्र रु. २ प्रतिहजारमा